Arkivplan.no

Arkivplan - Våler kommune

Kommunelokalet

Arkivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i Våler kommune. Arkivplanen gir videre en framstilling av retningslinjene som gjelder for arkivordningen, reglement og instruks for journalføring og arkivhåndtering.

Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for disse retningslinjene.

Arkivplanen skal bidra til at Våler kommune ivaretar arkivansvaret etter arkivlovens § 6, hvor det heter: "Offentlege organ pliktar til å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggje som informasjonskjelder for samtid og ettertid".

I kommunen er det rådmannen som har det overordnede arkivansvaret. (jfr. Arkivforskriftenes § 1-1). Det daglige ansvaret for arkivtjenesten er delegert til arkivpersonalet.

Alle ansatte i Våler kommune skal sette seg godt inn i og følge retningslinjene i arkivplanen.

Alle arkivmedarbeidere og saksbehandlere i kommunen er forpliktet til å holde seg orientert om arkivplanenens innhold, og følge de retningslinjener og rutiner som planen inneholder.

Arkivet har ansvar for ajourhold av planen.

Rådmannen

Kommunens hjemmeside