Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Ansvar og fullmakter

Rådmannens arkivansvar

Rådmannen har i følge kommuneloven og arkivforskriften ansvaret for kommunens arkiv, og for at organiseringen og oppfølgingen av arkivarbeidet er i samsvar med lover og forskrifter om offentlig saksbehandling. Innholdet i rådmannens arkivansvar er ellers fastsatt i forskrift om offentlige arkiver (§ 1-1-, andre og tredje ledd).

"Det overordna ansvaret for arkivarbeidet i eit offentlig organ tilligg den øvste leiinga i organet. I kommunar og fylkeskommunar er arkivansvaret ein del av det overordna administrative ansvaret som er tillagt administrasjonssjefen, jfr. kommunelova § 23. Eit offentlig organ har ansvaret for at underliggjande organ får nødvendige rettleiingar, råd og instrukser for arkivarbeidet i samsvar med føresegner gitt i eller i medhald av arkivlova. Organet har det overordna arkivansvar for offentlig utval som organet har nedsett."

Oppgaver knyttet til arkivet kan delegeres, men ansvaret som sådan kan ikke delegeres. Overordnet ansvar omfatter de oppgaver som er nødvendige for å oppfylle kravene.

Sentrale oppgaver vil alltid være:

  • Tilsette eller oppnevne en arkivansvarlig og etablere en felles arkivtjeneste.
  • Sørge for tilstrekkelig bemanning.
  • Stille tilfredstillende lokaler og nødvendig utstyr til disposisjon.
  • Midler til å kjøpe de varer og tjenester som trengs i arkivet.
  • Legge til rette for at arkivpersonalet holder en tilfredstillende faglig kompetanse bla. gjennom deltakelse i kurs og opplæring.
  • Sørge for tilfredstillende rapportering fra arkivtjenesten til ledelsen slik at denne kan oppfylle sitt overordnede ansvar etter forutsetningene.

Fra 01.01.2014 er det felles landbrukskontor for kommunene Våler og Åsnes. Vertskommunen er Våler. I delegerte saker har rådmannen i Våler fått fullmakt til og fatte vedtak. Fullmakten er gitt av rådmann i Åsnes kommune.

Laster...